شمع جارورود

جار اقیانوسیورود

لیوانی عطریورود

استوانه ای سادهورود

شمع استوانه ای متالیکورود

متالیک سه رنگورود

استوانه ای مرمریتورود