توضیحات شمع قلمی 20 و 30 سانت

زمان روشنایی شمع قلمی 20 سانت 8 ساعت

زمان روشنایی شمع قلمی 30 سانت 12 ساعت

حداقل میزان خرید شمع قلمی برای سایز های 20 و 30 سانت  12 عدد یا یک جعبه می باشد.

برای مثال : 3 (رنگ قرمز) + 3 (رنگ سفید) + 6( رنگ آبی)

در صورت انتخاب تعداد کمتر از یک جعبه فرایند خرید تکمیل نمی شود.

جعبه هاي شمع قلمي 20 سانت به صورت 12 عددي هستند

جعبه هاي شمع قلمي 30 سانت به صورت 12 عددي هستند