شمع جار عطری در سایز های کوچک 200 گرمی در 9 رایحه و 40 ساعت روشنایی