شمع جار عطری سایز بزرگ در 9 رایحه و 120 ساعت زمان روشنایی.