شمع استوانه ای براق ایمپریال در 13 رنگ ترکیبی بدین صورت که هر رنگ از ترکیب 2یا 3رنگ تولید می شود